• Biuletyn Informacji Publicznej
 • tel./fax. 77 437 62 07

Świetlica Szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ LUBRZY

Na czas trwania zajęć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, realizować ich potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Czas pracy świetlicy na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor na wniosek kierownika świetlicy.

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie dojeżdżający na zajęcia lub po zajęciach oczekujący na odjazd autobusu.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy  z powodu nieobecności nauczyciela lub mający przerwę w zajęciach lekcyjnych.
 3. Na świetlicy mogą także przebywać uczniowie, którzy muszą dłużej pozostać  w szkole ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Uczniowie mieszkający poza Lubrzą, dojeżdżają do szkoły autobusami szkolnymi.  Na pisemną zgodę rodzica/opiekuna dziecko może dojeżdżać we własnym zakresie.
 5. Za dowożenie uczniów do szkoły odpowiada organ prowadzący. Zasady dowozu określone są w Regulaminie Dowożenia na terenie Gminy Lubrza.
 6. Uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców przebywają w świetlicy, są odbierani przez rodziców/opiekunów lub inne wskazane osoby lub samodzielnie udają się do domu - na pisemną zgodę rodziców/opiekunów.
 7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za ucznia, który nie zgłosił się do świetlicy w wyznaczonym czasie.
 8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zabawki, telefony komórkowe oraz inne przedmioty wartościowe przynoszone przez dzieci z domu.
 9. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na podwórku szkolnym lub boisku. 
 10. Wychowawcy świetlicy nie mogą podawać dzieciom żadnych leków.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem  i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy szkoły, przed i po lekcjach.
 2. Organizowanie nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom w nauce, odrabianiu lekcji.
 3. Ujawnienie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  i czystości.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 7. Utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami dzieci objętych opieką świetlicy.

PRACOWNICY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.
 • Obowiązki nauczycieli wychowawców świetlicy:
 • sporządzanie planu pracy świetlicy,
 • prowadzenie dziennika zajęć,
 • współpraca z  wychowawcami, pedagogiem szkolnym,  nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 • udzielanie uczniom pomocy w nauce,
 • pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej oraz utrzymanie porządku w czasie obiadu,
 •  dbałość o estetykę świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 1. Każdy wychowanek ma prawo:
  1. korzystać z pomocy nauczyciela w czasie własnej nauki,
  2. korzystać ze sprzętu sportowego, gier, zabawek znajdujących się w świetlicy, uczestniczyć w zabawach,  konkursach,    imprezach okolicznościowych organizowanych przez świetlicę,
  3. do indywidualnych zabaw, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia wychowanka i pozostałych dzieci oraz nie utrudniają nauczycielowi pracy z grupą.
 2. Każdy wychowanek ma obowiązek:
  1. bezzwłocznie po przyjściu do szkoły, po skończeniu zajęć lub w przerwie zajęć przyjść do świetlicy i zgłosić swoją obecność nauczycielowi,
  2. zgłaszać wychowawcy każdą potrzebę wyjścia z sali i opuszczać ją wyłącznie za jego zgodą,
  3. uczestniczyć w zajęciach,
  4. zachowywać spokój i mówić przyciszonym głosem,
  5. zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie tak, aby nie stanowić zagrożenia dla innych,
  6. dbać o czysty i estetyczny wygląd sali,
  7. szanować sprzęt szkolny, a po skończonej zabawie odłożyć je na właściwe miejsce,
  8. sumiennie wykonywać polecenia wychowawcy,
  9. przejawiać życzliwy i koleżeński stosunek do innych dzieci w grupie, a razie potrzeby i możliwości służyć pomocą ? zwłaszcza młodszym koleżankom  i kolegom,
  10. zaznajomić się z regulaminem świetlicy.
 3. Podczas pobytu w świetlicy zabrania się:
  1. samodzielnego opuszczania sali lub oddalania się od grupy podczas zajęć  w  terenie bez zgody i wiedzy nauczyciela,
  2. wynoszenia gier i innego sprzętu stanowiącego własność świetlicy poza jej teren, używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych.
  3. używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych.

NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy.
 2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane zgodnie z kryteriami przewidzianymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 6. Niepożądane zachowania będą karane zgodnie z kryteriami przewidzianymi  w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin świetlicy stanowi integralną część Statutu Szkoły.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w sekretariacie, u wychowawców świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

REGULAMIN  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W  LUBRZY

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Szkoła umożliwia uczniom spożycie jednodaniowego posiłku w stołówce szkolnej,  a w porze zimowej - zapewnia mleko i ciepłe napoje.
 3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
  2. uczniowie, których dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy oraz inni sponsorzy,
  3. nauczyciele i inni pracownicy szkoły, za zgodą dyrektora.
 4. Posiłki wydawane są codziennie w dniach nauki szkolnej na długiej przerwie od godziny 12.25 do 12.45.
 5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Po tym dniu będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 6. Po terminie 10 każdego m-ca, możliwość korzystania z obiadów mają osoby, które ustaliły dogodny termin zapłaty z kierownikiem świetlicy. Termin ten jednak nie może przekroczyć połowy danego miesiąca. W przeciwnym wypadku uczeń może zostać skreślony z listy.
 7. Opłaty można dokonywać u kierownika świetlicy lub u wyznaczonego przez dyrektora w danym roku szkolnym wychowawcy.
 8. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest określana przez dyrektora szkoły  w "Warunkach korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubrzy" na początku każdego nowego roku szkolnego, po akceptacji organu prowadzącego.
 9. "Warunki korzystania..." stanowią każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu.
 10. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłków.
 11. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 13. Nieobecność musi być zgłoszona w kuchni szkolnej, u intendenta pisemnie najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczana na poczet opłaty za korzystanie z posiłków w następnym miesiącu. Wzór oświadczenia w tej sprawie określa załącznik nr 1 Regulaminu.
 14. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (np.wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
 15. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do kierownika świetlicy najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 16. Z posiłków osoby uprawnione mogą korzystać wyłącznie w stołówce.
 17. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłku.
 18. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, a plecaków w klasie lub przed stołówką.
 19. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie, a nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący.
 20. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.
 21. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszona jest informacja o wysokości odpłatności za obiady za bieżący miesiąc oraz jadłospis (na stołówce).
 22. Na stołówce szkolnej podczas przerwy obiadowej nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 23. Każda osoba uprawniona do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stołówki szkolnej stanowi integralną część Statutu Szkoły.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w sekretariacie, u wychowawców świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Stołówki Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lubrzy

............................................

(miejscowość i data)

 

Oświadczenie rodziców o niekorzystaniu przez dziecko z obiadów z powodu nieobecności w szkole 

Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................................, uczeń klasy........................., w dniach ........................................ będzie nieobecny w szkole. W związku z powyższym nie będzie korzystać z dożywiania/obiadów.

 

 

 

..............................................................

(podpis)

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_Stolowki_Szkolnej_przy_Szkole_Podstawowej_w_Lubrzy.pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2020 ©