• Biuletyn Informacji Publicznej
 • tel./fax. 77 437 62 07

Regulamin korzystania z szafek uczniowskich

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w LUBRZY

Przepisy ogólne:

 1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej w Lubrzy, uczeń nabywa praw jedynie do korzystania z niej w czasie nauki w szkole.
 2. Jedna szafka jest przeznaczona dla jednej osoby.
 3. Każda szafka posiada swój indywidualny numer.
 4. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku, jeden zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
 5. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

Obowiązki szkoły:

 • Szkoła zapewnia przydzielenie szafek uczniom.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:
  • naprawy,
  • w razie przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie  
  • np. wydzielających intensywne zapachy lub innych uznanych za niebezpieczne oraz na okres wakacji.

Obowiązki ucznia:

 • Należy zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego przepisów.
 • Należy dbać o wygląd i estetykę przydzielonej szafki.
 • Klucza do szafki nie wolno zostawiać w szafce, należy zabezpieczyć przed zgubieniem.
 • Wszystkie usterki należy zgłaszać wychowawcy lub pracownikowi administracji     w sekretariacie szkoły (nie wolno dokonywać napraw samodzielnie).
 • Zakazuje się przechowywania przedmiotów wartościowych. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • Butelki plastikowe z napojami muszą być szczelnie zamknięte.
 • Zakazuje się przechowywania niezjedzonych pokarmów i brudnej odzieży.
 • Zakazuje się przesuwania szaf (segmentów).
 • Zakazuje się siłowego otwierania drzwiczek.
 • W przypadkach wyłamania drzwiczek uczeń będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ich wymiany.
 • Za umyślne uszkodzenia szafek odpowiedzialność ponosi uczeń.
 • Na okres wakacji uczeń ma obowiązek do zabrania wszystkich przedmiotów przechowywanych w szafce i oddać klucz wychowawcy.
 • W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi.

Wydawanie kluczy:

 1. Klucze do szafki otrzymują wychowawcy klas.
 2. czeń otrzymuje klucz do szafki z informacją o jej numerze. Klucz jest numerowany.
 3. Uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie klucza i zapoznanie z Regulaminem korzystania z szafek.
 4. o zwrotu przyjmowane będą klucze tylko oryginalne zgodnie z wydanymi numerami.
 5. Klucze zwracane są wychowawcy po sprawdzeniu zawartości szafki najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego na podstawie listy wydanych kluczy. Uczeń potwierdza zwrot klucza własnoręcznym podpisem.
 6. Uczniowie odchodzący z naszej szkoły (również w trakcie roku szkolnego), zwracają klucz przed opuszczeniem szkoły.

Zgubienie kluczy:

 1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcę lub pracownika administracji. Jeżeli klucz nie odnajdzie się, uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów dorobienia nowego klucza.
 2. Szkoła wymienia zamek do szafki po opłaceniu przez ucznia kosztów wymiany.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2021 ©