• Biuletyn Informacji Publicznej
 • tel./fax. 77 437 62 07

Regulamin "Szczęśliwego Numerka"

Regulamin szczęśliwego numerka został sporządzony przez Samorząd Uczniowski (reprezentujemy uczniów szkoły) i opiekuna SU dn. 12.09.2007r. i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 27.09.2007r.

 • Każdego dnia przez zajęciami dwie osoby z Samorządu Uczniowskiego w towarzystwie nauczyciela będą losowały numer, który następnie zostanie wywieszony w wyznaczonej gablocie i pokoju nauczycielskim.
 • Ten sam numer może być wylosowany tylko raz w miesiącu.
 • W puli numerów ostatnią liczbę stanowi numer z dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.
 • Losowany jest tylko jeden numer w jednym dniu.
 • Uczeń z wylosowanym numerem w danym dniu zwolniony jest z:
  • dyżurów w klasie,
  • pytania na lekcjach w danym dniu,
  • sprawdzania zadania domowego w danym dniu.
 • "Szczęśliwy numerek" nie zwalnia ucznia z:
  • z pisemnych sprawdzianów,
  • niezapowiedzianych kartkówek,
  • Jeśli uczeń, pomimo wylosowania "Szczęśliwego numerka", będzie chciał w danym dniu odpowiadać - może to zrobić.


Szczęśliwy numerek zostaje wprowadzony w Szkole Podstawowej w Lubrzy z dniem 1.10.2007r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2021 ©